EHEIM w Polsce

Autoryzowany dystrybutor sprzętu EHEIM

Reklama
image_Zaloguj

Porównanie

0 Produkty - 0.00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego
działającego pod domeną: www. aquaprofi.com.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
ADMINISTRATOREM sklepu internetowego oraz SPRZEDAWCĄ produktów oferowanych na
niniejszej stronie www jest firma:
F. H. U. OLEKSANDR ODYNSKYI AQUAPROFi
Adres: ul. Stefana Batorego 26, 37-700 Przemyśl
jak wyżej
tel. Poniedziałek , środa, piątek tel. +48 16 7362722, Wtorek, czwartek tel. +48 888 497 281 w godz. 8-20
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
SPRZEDAWCA opracowuje ofertę sprzedaży, administruje stronę sklepu, przyjmuje i potwierdza zamówienia oraz
dokonuje sprzedaży realizuje umowę będąc - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego stroną umowy sprzedaży.
KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w
tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te
dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości
zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.
A. Definicje
1. SKLEP INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą
elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827).
2. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta
z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
3. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.
4. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
5. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
6. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem
SKLEPU INTERNETOWEGO.
7. ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy
(zamówienia produktu lub usługi).
8. NEWSLETTER - usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu
zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.
B. Postanowienia ogólne.
1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej sprzętu i akcesoriów
akwarystycznych, do oczek wodnych terrariów itp.
2. SPRZEDAWCA stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do
polskojęzycznej wersji Kodeksu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
3. KLIENT - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych
z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności
osób trzecich.
4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument
sprzedaży - fakturę.
5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie
WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego.
C. Zamówienie.
1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia z wysyłką do.
2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania
się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie
oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez
takiego potwierdzenia.
3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku
umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy
wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności
umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało
utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje :
a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;
b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
c) przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni
robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia
realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie
określony przy składaniu zamówienia.
D. Ceny.
1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają
wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
E. Formy płatności:
1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu
zamówienia;
3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania
zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 4 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy
sprzedaży postanowią inaczej.
4. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części.
F. Wysyłka towaru
1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
2. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i
dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.
3. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi.
4. Jeżeli klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcja płatności "za pobraniem" - klient zobowiązany jest do
odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli klient - bez względu na przyczynę - nie dokona odbioru
przesyłki - SPRZEDAWCA ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania
nieodebranej przesyłki.
G. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzedaży na
odległość z udziałem KONSUMENTA.
1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawierając
„umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy,
partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14
dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu
rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie
miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy
KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy
KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez
SPRZEDAWCĘ - SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez
niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w
tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również
oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA
niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych
od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do KORESPONDENCJI
podany w danych SPRZEDAWCY - chyba że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT.
O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej
w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z
dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez
KONSUMENTA dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność byłą dokonana kartą płatniczą
SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach
wymienionych w załączniku.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem
KONSUMENTA.
1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili -
przez okres 2 lat.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia
kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami
zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest
uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z
tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577
Kodeksu Cywilnego).
4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o
wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową,
KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny
(DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia
wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji
SPRZEDAWCY podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe -
KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt
SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie
określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. Jeżeli ze względu na
rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA byłoby nadmiernie
utrudnione, KLIENT obowiązany jest udostępnić rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w którym rzecz się
znajduje.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o
odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla
kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma
zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA
nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady
żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy
z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
11. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od
daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną
KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest
równoznaczne z uznaniem reklamacji.
13. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a
poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na
rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt
KONSUMENTOWI na własny koszt.
I. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi
KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).
1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi
KONSUMENTAMI.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie
przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z
chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją
przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy
o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił
sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za
typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
utraconych korzyści przez KLIENTA.
8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA
do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY,
na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże
KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz
wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już
wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
10. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia
kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami
zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest
uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
13. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z
przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.
J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
1. SPRZEDAWCA - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu
internetowego usługi:
utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w sklepie internetowym;
przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
za zgodą KLIENTA - przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi
"newsletter".
2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA
na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu
rejestracji KLIENTA na STRONIE.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie
Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres
wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania
Zamówienia.
5. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia
zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od
zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą
KONSUMENTA - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY)
7. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili
składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY.
SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od
otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z
usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
SPRZEDAWCA wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT
obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni
licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy
SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze
skutkiem natychmiastowym.
SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.
8. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w
tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
9. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp
do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze
stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę
internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub
wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora - nie mniejsza niż: 1024x768.
Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia -
umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto
konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU
INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie
skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU
INTERNETOWEGO.
K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU
INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie
przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę.
W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich
przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW,
wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub
ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można
skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie
(np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez
przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W
przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego
danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych
przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec
ADMINISTRATORA.
6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
nazwisko i imię,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia,
zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane
innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do
KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom
zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek - w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom
kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
9. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania
informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany
przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.
L. Postanowienia końcowe
1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw
KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi
przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być
kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w
każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami
jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie
zamówienia i zawarcie umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa,
w szczególności:
5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.)-
obowiązuje do 24.05.2018;
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018
8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631
ze zm.),
11. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827)
12. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub
innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad
sformułowaniami REGULAMINU.
13. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem,
nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie
zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.
14. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w
celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności
przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
15. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają
twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
16. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na
drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W
przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu
będzie Sąd Powszechny.
17. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są
udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą
wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową
platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi
rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem
https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
18. Treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU,
Załącznik nr 1 do REGULAMINU:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów,
gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załacznik nr 3 - stanowi "Wzór zgłoszenia reklamacji.doc" lub "Wzór zgłoszenia reklamacji.pdf"

 

Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądark Informacja o cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.